Fire Ride

Fire Ride
Teile/Schuss:240
Effekthöhe:ca. 25 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 10 mm

Sky Glider

Sky Glider
Teile/Schuss:18
Effekthöhe:ca. 25 m
Effektdauer:ca. 20 sek
Max. Kaliber:bis 14 mm

Space Gate

Space Gate
Teile/Schuss:13
Effekthöhe:ca. 35 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Airbrush

Airbrush
Teile/Schuss:201
Effekthöhe:ca. 25 m
Effektdauer:ca. 45 sek
Max. Kaliber:bis 17 mm

Hype

Hype
Teile/Schuss:20
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Iconic Idians

Iconic Idians
Teile/Schuss:25
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 50 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Bad Boyz

Bad Boyz
Teile/Schuss:19
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Desert´s Fear

Desert´s Fear
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 25 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Red Beard

Red Beard
Teile/Schuss:19
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Bulldog

Bulldog
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 26 mm

Firestrike

Firestrike
Teile/Schuss:19
Effekthöhe:ca. 35 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Sleepless

Sleepless
Teile/Schuss:28
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 40 sek
Max. Kaliber:bis 22 mm

Diamonds & Pearls

Diamonds & Pearls
Teile/Schuss:25
Effekthöhe:ca. 35 m
Effektdauer:ca. 40 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Kiss

Kiss
Teile/Schuss:9
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Starkstrom

Starkstrom
Teile/Schuss:50
Effekthöhe:ca. 35 m
Effektdauer:ca. 25 sek
Max. Kaliber:bis 15 mm

Shooter

Shooter
Teile/Schuss:25
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Hot Eleven

Hot Eleven
Teile/Schuss:11
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 25 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Big Battery Pack

Big Battery Pack
Teile/Schuss:6/ 264
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 135 sek
Max. Kaliber:bis 22 mm

Samurai Fighter

Samurai Fighter
Teile/Schuss:25
Effekthöhe:ca. 20 m
Effektdauer:ca. 20 sek
Max. Kaliber:bis 5 mm

Blue Night Fire

Blue Night Fire
Teile/Schuss:21
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 19 mm

Sky Tower

Sky Tower
Teile/Schuss:200
Effekthöhe:ca. 25 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 7,5 mm

Mega Vesuv

Mega Vesuv
Teile/Schuss:4
Effekthöhe:ca. 3 m
Effektdauer:ca. 70 sek
Max. Kaliber:bis 22,5 mm

Lucky 8

Lucky 8
Teile/Schuss:8
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 20 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Alarm

Alarm
Teile/Schuss:80
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 11 mm

Water World

Water World
Teile/Schuss:19
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 45 sek
Max. Kaliber:bis 22 mm

Pandora´s Box

Pandora´s Box
Teile/Schuss:10
Effekthöhe:ca. 55 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 30 mm

Future Rockets

Future Rockets
Teile/Schuss:2
Effekthöhe:ca. 30 m

Feuertopf

Feuertopf
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 40 sek
Max. Kaliber:bis 24 mm

Pulverfass

Pulverfass
Effekthöhe:ca. 3-4 m
Effektdauer:ca. 90 sek

Pyrodeo

Pyrodeo
Teile/Schuss:70
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 13 mm

Maxi Vesuv

Maxi Vesuv
Teile/Schuss:2
Effekthöhe:ca. 2 m
Effektdauer:ca. 25 sek

Deep Space

Deep Space
Teile/Schuss:33
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 18 mm

No limit

No limit
Teile/Schuss:33
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 60 sek
Max. Kaliber:bis 19 mm

Galaxy Shooter

Galaxy Shooter
Teile/Schuss:44
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 45 sek
Max. Kaliber:bis 23 mm

Sonic Empire

Sonic Empire
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 30 m
Effektdauer:ca. 40 sek
Max. Kaliber:bis 18 mm

Avanti, Avanti

Avanti, Avanti
Teile/Schuss:249
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Skybanger

Skybanger
Teile/Schuss:175
Effekthöhe:ca. 20 m
Effektdauer:ca. 50 sek
Max. Kaliber:bis 7 mm

Galaxy Express

Galaxy Express
Teile/Schuss:100
Effekthöhe:ca. 15 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 7,5 mm

Power Set

Power Set
Teile/Schuss:3/ 131
Effekthöhe:bis ca. 20 m
Effektdauer:insg. ca. 65 sek
Max. Kaliber:bis 18 mm

Mystery of Moscow

Mystery of Moscow
Teile/Schuss:12
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 45 sek
Max. Kaliber:bis 24 mm

Cheeky Rebel

Cheeky Rebel
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 16 mm

Booster

Booster
Teile/Schuss:6
Effekthöhe:ca. 10 m
Effektdauer:ca. 15 sek
Max. Kaliber:bis 18 mm

Mission Earth

Mission Earth
Teile/Schuss:13
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 20 sek
Max. Kaliber:bis 19 mm

Hypnotic

Hypnotic
Teile/Schuss:1
Effekthöhe:ca. 5 m
Effektdauer:ca. 65 sek

Zero

Zero
Teile/Schuss:15
Effekthöhe:ca. 35 m
Effektdauer:ca. 25 sek
Max. Kaliber:bis 19 mm

Meteor Strike

Meteor Strike
Teile/Schuss:95
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 17 mm

Turbulence

Turbulence
Teile/Schuss:85
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 16 mm

Back from Hell

Back from Hell
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 55 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 28 mm

Sprengmeister

Sprengmeister
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 29 mm

Shadow

Shadow
Teile/Schuss:44
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 45 sek
Max. Kaliber:bis 23 mm

Fire Instinct

Fire Instinct
Teile/Schuss:30
Effekthöhe:ca. 30 m
Effektdauer:ca. 40 sek
Max. Kaliber:bis 18 mm

Electro

Electro
Teile/Schuss:110
Effekthöhe:ca. 30 m
Effektdauer:ca. 45 sek
Max. Kaliber:bis 10 mm

Mars Attack

Mars Attack
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 18 mm

Daybreaker

Daybreaker
Teile/Schuss:1
Effekthöhe:ca. 10 m
Effektdauer:ca. 15 sek
Max. Kaliber:bis 49 mm

Boomerang

Boomerang
Teile/Schuss:15
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 45 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Black Night

Black Night
Teile/Schuss:14
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 25 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Red Alert

Red Alert
Teile/Schuss:240
Effekthöhe:ca. 25 m
Effektdauer:ca. 50 sek
Max. Kaliber:bis 10 mm

Freaky

Freaky
Teile/Schuss:25
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 16 mm

Rockstar

Rockstar
Teile/Schuss:12
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Fantasy Fountain

Fantasy Fountain
Effekthöhe:ca. 4 m
Effektdauer:ca. 60 sek

Nox

Nox
Teile/Schuss:6
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Big Block

Big Block
Teile/Schuss:98
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 40 sek
Max. Kaliber:bis 13 mm

Top 5

Top 5
Teile/Schuss:5
Effekthöhe:ca. 10 m
Effektdauer:ca. 20 sek
Max. Kaliber:bis 17 mm

In Paradise

In Paradise
Teile/Schuss:25
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 50 sek
Max. Kaliber:bis 19 mm

Demolition

Demolition
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 30 m
Effektdauer:ca. 40 sek
Max. Kaliber:bis 18 mm

X-Faktor

X-Faktor
Teile/Schuss:10
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 28 mm

Profi Starter Pack

Profi Starter Pack
Teile/Schuss:145
Effekthöhe:15 / 15 / 15 m
Effektdauer:25 / 30 / 30 sek
Max. Kaliber:13,5 / bis 18 / bis 7,5 mm

Final Apokalyse

Final Apokalyse
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 30 m
Effektdauer:ca. 40 sek
Max. Kaliber:bis 18 mm

Wild Earth

Wild Earth
Teile/Schuss:13
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 45 sek
Max. Kaliber:bis 27 mm

From Hell

From Hell
Teile/Schuss:20
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Inverted Aerial

Inverted Aerial
Teile/Schuss:32
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 45 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Nautilus

Nautilus
Teile/Schuss:10
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 24 mm

Rise And Fall

Rise And Fall
Teile/Schuss:35
Effekthöhe:bis 45 m
Effektdauer:bis 35 sek
Max. Kaliber:ca. 30 mm

Timeout

Timeout
Teile/Schuss:12
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 15 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Nightwalker

Nightwalker
Teile/Schuss:81
Effekthöhe:ca. 20 m
Effektdauer:ca. 70 sek
Max. Kaliber:bis 10 mm

Magic Balls

Magic Balls
Teile/Schuss:180
Effekthöhe:ca. 20 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 20,5 mm

Colours of Cape Town

Colours of Cape Town
Teile/Schuss:25
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 45 sek
Max. Kaliber:bis 18 mm

Secret Star

Secret Star
Teile/Schuss:15
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Express to Hell

Express to Hell
Teile/Schuss:120
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 60 sek
Max. Kaliber:bis 8 mm

Master of Universe

Master of Universe
Teile/Schuss:100
Effekthöhe:ca. 25 m
Effektdauer:ca. 80 sek
Max. Kaliber:bis 12 mm

Sky Tweaker

Sky Tweaker
Teile/Schuss:12
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 45 sek
Max. Kaliber:bis 30 mm

Indy Air

Indy Air
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 50 sek
Max. Kaliber:bis 29 mm

Heat of Fire

Heat of Fire
Teile/Schuss:12
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 40 sek
Max. Kaliber:bis 30 mm

Wild Bastard

Wild Bastard
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 20 m
Effektdauer:ca. 50 sek
Max. Kaliber:bis 19 mm

Super Star

Super Star
Teile/Schuss:25
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 40 sek
Max. Kaliber:bis 16 mm

Thunder Storm

Thunder Storm
Teile/Schuss:13
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 45 sek
Max. Kaliber:bis 27 mm

Techno Time

Techno Time
Teile/Schuss:96
Effekthöhe:ca. 30 m
Effektdauer:ca. 75 sek
Max. Kaliber:bis 11 mm

Lights of Las Vegas

Lights of Las Vegas
Teile/Schuss:14
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 55 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Double Trouble

Double Trouble
Teile/Schuss:19
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Tutti Completti

Tutti Completti
Teile/Schuss:7/ 447
Effekthöhe:bis 40 m
Effektdauer:insg. 250 sek
Max. Kaliber:bis 16 mm

Triple

Triple
Teile/Schuss:15
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

El Toro

El Toro
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 30 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 14 mm

Desperado

Desperado
Teile/Schuss:10
Effekthöhe:ca. 40 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 28 mm

Pyro Tower

Pyro Tower
Teile/Schuss:36
Effekthöhe:ca. 35 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 16 mm

Quarterback

Quarterback
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 40 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Party Boost

Party Boost
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 30 m
Effektdauer:ca. 40 sek
Max. Kaliber:bis 18 mm

Colourado

Colourado
Teile/Schuss:10
Effekthöhe:ca. 35 m
Effektdauer:30 sek
Max. Kaliber:bis 23 mm

Space Attack

Space Attack
Teile/Schuss:23
Effekthöhe:ca. 55 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 19 mm

Beatmaster

Beatmaster
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 30 m
Effektdauer:ca. 45 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Shock Wave

Shock Wave
Teile/Schuss:15
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 25 sek
Max. Kaliber:bis 29 mm

Hellfire

Hellfire
Teile/Schuss:20
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 19 mm

Pulse Driver

Pulse Driver
Teile/Schuss:63
Effekthöhe:ca. 35 m
Effektdauer:ca. 25 sek
Max. Kaliber:bis 13 mm

Fire Xpress

Fire Xpress
Teile/Schuss:40
Effekthöhe:ca. 35 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 16 mm

Lord of Rings

Lord of Rings
Teile/Schuss:10
Effekthöhe:ca. 55 m
Effektdauer:ca. 25 sek
Max. Kaliber:bis 30 mm

Firestorm

Firestorm
Teile/Schuss:12
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Giftzwerg

Giftzwerg
Teile/Schuss:7
Effekthöhe:ca. 30 m
Effektdauer:ca. 20 sek
Max. Kaliber:bis 15 mm

Super 6

Super 6
Teile/Schuss:96
Effekthöhe:ca. 30 m
Effektdauer:insg. ca. 260 sek
Max. Kaliber:bis 19 mm

Space Patrol

Space Patrol
Teile/Schuss:13
Effekthöhe:ca. 35 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 24 mm

Crackle Lord

Crackle Lord
Teile/Schuss:100
Effekthöhe:ca. 20 m
Effektdauer:ca. 25 sek
Max. Kaliber:bis 11 mm

Night Dream

Night Dream
Teile/Schuss:90
Effekthöhe:ca. 30 m
Effektdauer:ca. 40 sek
Max. Kaliber:bis 11 mm

Skyrider

Skyrider
Teile/Schuss:16
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 17 mm

Scorpio

Scorpio
Teile/Schuss:19
Effekthöhe:ca. 45 m
Effektdauer:ca. 25 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Android

Android
Teile/Schuss:21
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Robotic

Robotic
Teile/Schuss:19
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 30 sek
Max. Kaliber:bis 20 mm

Event Feuerwerk L

Event Feuerwerk L
Teile/Schuss:320
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 165 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Event Feuerwerk XL

Event Feuerwerk XL
Teile/Schuss:626
Effekthöhe:ca. 50 m
Effektdauer:ca. 285 sek
Max. Kaliber:bis 25 mm

Blow Up

Blow Up
Teile/Schuss:200
Effekthöhe:ca. 25 m
Effektdauer:ca. 35 sek
Max. Kaliber:bis 10 mm